Եթե որոշել եք վարձակալության հանձնել անշարժ գույք

Կարևոր է տեղեկացված լինել , թե ինչ իրավունքներ ունեք և ինչպիսի ռիսկեր կարող եք կրել այն դեպքում , եթե որոշել եք Ձեր բնակարանը կամ տարածքը հանձնել վարձակալության :

Նախ, վարձակալության պայմանագիրը պետք է կնքվի գրավոր ՝ նոտարական վավերացմամբ: Պայմանագիրը պետք է ներկայացվի անշարժ գույքի կադաստր գրանցման նպատակով:

Վարձատուն պարտավոր է գույքը վարձակալին տրամադրել վարձակալության պայմանագրի պայմաններին և գույքի նշանակությանը համապատասխանող վիճակում:

Վարձատուն պատասխանատվություն է կրում վարձակալության հանձնված գույքի օգտագործմանը լրիվ կամ մասնակիորեն խոչընդոտող թերությունների համար, եթե նույնիսկ վարձակալության պայմանագիրը կնքելիս նա չի իմացել այդ թերությունների մասին:

Այդպիսի թերություններ հայտնաբերելիս վարձակալը, իր ընտրությամբ, իրավունք ունի`

1) վարձատուից պահանջել անհատույց վերացնելու գույքի թերությունները կամ համաչափորեն իջեցնելու վարձավճարը, կամ հատուցելու գույքի թերությունները վերացնելու համար իր կատարած ծախսերը.

2) վարձատուին նախապես տեղեկացնելով` վարձավճարից պահել տվյալ թերությունները վերացնելու համար իր կատարած ծախսերի գումարը.

3) պահանջել վաղաժամկետ լուծելու պայմանագիրը:

Վարձատուն պատասխանատվություն չի կրում վարձակալության հանձնված գույքի այն թերությունների համար, որոնք նա նշել է պայմանագիրը կնքելիս, կա’մ նախապես հայտնի են եղել վարձակալին, կա’մ պետք է վարձակալի կողմից հայտնաբերվեին գույքը զննելիս կա’մ պայմանագիր կնքելիս, կա’մ գույքը վարձակալության հանձնելիս դրա սարքինությունն ստուգելիս:

Վարձակալը պարտավոր է վարձակալված գույքն օգտագործել վարձակալության պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, իսկ եթե այդ պայմանները որոշված չեն, ապա` գույքի նշանակությանը համապատասխան:

Եթե վարձակալը գույքից օգտվում է վարձակալության պայմանագրի պայմաններին կամ գույքի նշանակությանն անհամապատասխան, վարձատուն իրավունք ունի պահանջել լուծելու պայմանագիրը և հատուցելու վնասները:

Վարձատուն պարտավոր է իր հաշվին կատարել վարձակալության հանձնված գույքի հիմնական վերանորոգումը, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով, այլ իրավական ակտերով կամ վարձակալության պայմանագրով:

Հիմնական վերանորոգումը կատարվում է պայմանագրով որոշված ժամկետում, իսկ եթե պայմանագրով այն որոշված չէ կամ առաջացել է անհետաձգելի անհրաժեշտությամբ, ապա` ողջամիտ ժամկետում:

Վարձատուի կողմից հիմնական վերանորոգում կատարելու պարտականության խախտումը վարձակալին իրավունք է տալիս իր ընտրությամբ`

1) կատարել պայմանագրով նախատեսված կամ անհետաձգելի անհրաժեշտությամբ ծագած հիմնական վերանորոգում և վարձակալից պահանջել վերանորոգման արժեքը կամ դա հաշվարկել վարձավճարի հաշվին.

2) պահանջել համապատասխան չափով նվազեցնելու վարձավճարը.

3) պահանջել լուծելու պայմանագիրը և հատուցելու վնասները:

Վարձակալը պարտավոր է գույքը պահպանել պատշաճ վիճակում, իր հաշվին կատարել դրա ընթացիկ վերանորոգումը և կրել գույքը պահպանելու ծախսերը, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով կամ վարձակալության պայմանագրով:

Վարձատուի պահանջով վարձակալության պայմանագիրը կարող է դատարանով վաղաժամկետ լուծվել, եթե վարձակալը`

1) գույքն օգտագործել է պայմանագրի պայմանների կամ գույքի նշանակության էական կամ բազմակի խախտումներով.

2) էականորեն վատթարացրել է գույքի վիճակը.

3) պայմանագրով սահմանված վճարման ժամկետը լրանալուց հետո պարբերաբար կամ անընդմեջ երկու անգամից ավելի չի մուծել վարձավճարը.

4) վարձակալության պայմանագրով սահմանված ժամկետներում, իսկ պայմանագրում դրանց բացակայության դեպքում` ողջամիտ ժամկետում, չի կատարել գույքի հիմնական վերանորոգում այն դեպքերում, երբ, օրենքին, այլ իրավական ակտերին կամ պայմանագրին համապատասխան, հիմնական վերանորոգում կատարելը վարձակալի պարտականությունն է:

Վարձակալության պայմանագիրը, վարձակալի պահանջով, դատարանով կարող է վաղաժամկետ լուծվել, եթե`

1) վարձատուն վարձակալի օգտագործմանը չի տրամադրել գույքը կամ խոչընդոտներ է ստեղծել գույքը պայմանագրի պայմաններին կամ դրա նշանակությանը համապատասխան օգտագործելու համար.

2) վարձակալին հանձնված գույքն ունի դրա օգտագործմանը խոչընդոտող թերություններ, որոնց մասին վարձատուն չի նշել պայմանագիրը կնքելիս, որոնք նախապես հայտնի չեն եղել վարձակալին, և վերջինս չպետք է հայտնաբերեր պայմանագիրը կնքելիս, գույքը զննելիս կամ դրա սարքինությունն ստուգելիս.

3) վարձատուն վարձակալության պայմանագրով սահմանված ժամկետներում, իսկ պայմանագրում դրանց բացակայության դեպքում` ողջամիտ ժամկետում, չի կատարել գույքի հիմնական վերանորոգման իր պարտականությունը.

4) հանգամանքների բերումով, որոնց համար վարձակալը պատասխանատու չէ, գույքը դարձել է օգտագործման համար ոչ պիտանի:

Հարգանքներով փաստաբան ՝ Անի Թորոսյան


thinking-man

Ձեզ հրավիրել են դատարա՞ն… չգիտեք, թե ինչպե՞ս վարվել…

Հանդիպում են այնպիսի դեպքեր, երբ դատավարության մասնակիցները չտիրապետելով իրավաբանական գիտելիքների ինքնուրույն  են մասնակցում դատական նիստերին, և պարտվում  տարրական կանոններին չտիրապետելու պատճառով:

Եվ այսպես, Դուք ստացել եք դատարանից ծանուցում  և չգիտեք, թե ինչպես վարվել, ինչ անել առաջնահերթ: Նախ ուշադիր կարդացեք, թե ում է այն ուղղված Ձեզ, թե ընտանիքի այլ անդամի: Ծանուցագրում նշվում է տեղեկություններ այն մասին, թե որ դատարանի կողմից է այն ուղարկվել, որ գործով, Ձեզ որպես պատասխանող, թե երրորդ անձ կամ վկա են հրավիրում: Ծանուցագրում առկա է դատարանի հասցեն, և հեռախոսահամարը: Անհրաժեշտության դեպքում նաև զանգահարեք նշված հեռախոսահամարով և պարզեք այն բոլոր հարցերը, որոնք կառաջանան: Եթե դատական նիստ է նշանակված և ծանուցագիրը ստացել եք նիստից անմիջապես առաջ, այսինքն ժամանակ չեք ունենա դիմել իրավաբանի, ապա կարող եք ներկայանալ դատարան և հայտարարել, որ չունեք ներկայացուցիչ և ցանկանում եք ներկայանալ փաստաբանի հետ: Դատարանը Ձեզ կտա այդ ժամանակը: Եթե չեք ցանկանում օգտվել իրավաբանական օգնությունից, այնուամենայնիվ պարտադիր ներկայացեք դատարան, պահանջեք Ձեզ թույլ տան ծանոթանալ գործի նյութերին: Պարզեք, թե ինչ գործ է, ինչ պահանջներ կան ուղղված Ձեր դեմ, ինչու են Ձեզ ներգրավել տվյալ վեճում: Ճշտեք բոլոր հանգամանքները: Եթե դատական նիստի մասնակցության ժամանակ, Ձեր հակառակորդ կողմը հանդես է գալիս փաստաբանի հետ միասին, ապա անհարմար չէ դատարանում կրկնել այն հարցերը, որոնք Ձեզ համար պարզ չեն: Խնդրեք պարզաբանել դատական նիստում Ձեր իրավունքները, Ձեր պարտականությունները: Ստացեք գործի նյութերի ամբողջական պատճենները:Մինչև դատական նիստը ծանոթացեք դրանց: Եթե դատական նիստի ընթացքում հակառակորդ կողմի փաստաբանը որևէ միջնորդություն է ներկայացնում, ապա խնդրեք միջնորդության գրավոր օրինակը և ժամանակ վերցրեք դրան ծանոթանալու համար: Քանի որ չունենալով բավարար գիտելիքներ, և հնարավոր անուշադրության պատճառով կարող եք պարտվել դատական գործով: Եվ հիշեք, որ բոլոր դեպքերում Դուք զրկված չեք իրավաբանական օգնություն ստանալու իրավունքից՝ նույնիսկ այն դեպքում, երբ համարում եք, որ գործն իր տրամաբանական ավարտին է հասել և այլևս անիմաստ է իրավաբանի դիմել :


%d5%be%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-440x330

Ինչպե՞ս բաժնային սեփականությունից բաժինն առանձնացնել

Հաճախ են հանդիպում  վեճեր, երբ անշարժ գույքը հանդիսանում է մի քանի սեփականատերերի ընդհանուր բաժնային սեփականությունը, իսկ նրանցից մեկը կամ մի քանիսը ցանկանում են առանձնացնել իրենց բաժինը ընդհանուր գույքից: Պարզաբանեմ բաժնային սեփականատիրոջ բաժնի առանձնացման ընթացակագը: Այսպես, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 197-րդ հոդվածը նախատեսում է դրա կարգը և պայմանները: Նշված հոդվածի համաձայն.

Բաժնային սեփականության ներքո գտնվող գույքը կարող է դրա մասնակիցների միջև բաժանվել նրանց համաձայնությամբ:

Բաժնային սեփականության մասնակիցն իրավունք ունի պահանջել առանձնացնելու իր բաժինն ընդհանուր գույքից:

Բաժնային սեփականության մասնակիցների միջև ընդհանուր գույքը բաժանելու կամ դրանից նրանցից մեկի բաժինն առանձնացնելու եղանակի և պայմանների մասին համաձայնության բացակայության դեպքում` բաժնային սեփականության մասնակիցն իրավունք ունի դատական կարգով պահանջել ընդհանուր գույքից բնեղենով առանձնացնելու իր բաժինը:

Եթե բաժինը բնեղենով առանձնացնելը չի թույլատրվում օրենքով կամ դա անհնար է առանց ընդհանուր սեփականության ներքո գտնվող գույքին անհամաչափ վնաս պատճառելու, առանձնացող սեփականատերը բաժնային սեփականության մյուս մասնակիցներից կարող է պահանջել վճարելու իր բաժնի արժեքը:

բաժնային սեփականության մասնակցին բնեղենով առանձնացվող գույքի անհամաչափությունը բաժնային սեփականության իրավունքում նրա բաժնին վերացվում է նրան համապատասխան դրամական գումար վճարելով կամ այլ փոխհատուցումով:

Բաժնային սեփականության մասնակցի բաժինը բնեղենով առանձնացնելու փոխարեն մյուս սեփականատերերը կարող են այդ մասնակցի համաձայնությամբ նրան փոխհատուցում վճարել: Այն դեպքերում, երբ սեփականատիրոջ բաժինն աննշան է, չի կարող իրապես առանձնացվել և ընդհանուր գույքի օգտագործման մեջ այդ սեփականատերն էական շահ չունի, դատարանը կարող է նաև այդ սեփականատիրոջ համաձայնության բացակայության դեպքում բաժնային սեփականության մյուս մասնակիցներին թույլատրել վճարելու փոխհատուցում:

փոխհատուցումն ստանալու պահից սեփականատերը կորցնում է ընդհանուր գույքում բաժնի նկատմամբ իրավունքը:

Ընդհանուր գույքը բաժանելու կամ  սահմանված կանոններով բաժին առանձնացնելու ակնհայտ աննպատակահարմարության դեպքում դատարանն իրավունք ունի վճիռ կայացնել գույքը հրապարակային սակարկություններով վաճառելու մասին` ստացված գումարը հետագայում բաշխելով ընդհանուր սեփականության մասնակիցների միջև` նրանց բաժիններին համաչափ:

Այսպիսով, եթե սեփականատերերի միջև ծագել է այսպիսի վեճ, ապա հնարավորության սահմաններում անհրաժեշտ է լուծել այն փոխադարձ համաձայնությամբ: Հակառակ դեպքում դատական ակտով Ձեր անշարժ գույքը կվաճառվի հրապարակային սակարկություններով, ինչի արդյունքում ակնհայտ ցածր գնով կվաճառվի Ձեր բնակարանը:


231387381371530661-1

Արդյո՞ք մեկ հարվածը համարվում է ծեծ

Ընտանեկան և կենցաղային հողի վրա առաջացած վիճաբանությունները, ցավոք երբեմն հանգուցալուծվում են վիճող կողմերից մեկը մյուսի կամ միմյանց նկատմամբ ֆիզիկական բռնություն գործադրելով: Եվ այդպիսի դեպքերում արարքի իրավաբանական որակման խնդիր է առաջանում: Օրինակ, քանի՞ հարված է հասցվել տուժողին, մարմնի ո՞ր հատվածին, քանի՞ անգամ, ի՞նչ ուժգնության, արդյո՞ք հարվածի կամ հարվածների հետևանքով տուժողը ֆիզիկական ցավ է զգացել և այլն:

Այս հարցի վերաբերյալ ՀՀ վճռաբեկ դատարանը արտահայտել է իր իրավական դիրքորոշումը, որի համաձայն՝ ծեծը ենթադրում է տուժողի մարմնին մեկից ավելի հարվածներ հասցնելը: Միևնույն ժամանակ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ հնարավոր են դեպքեր, երբ մեկ հարվածն ավելի ուժգին լինի, քան մի քանիսը: Հարվածների քանակը արարքը որակելու դեպքում էական նշանակություն ունի միայն այն դեպքում, երբ դրա հետևանքով որևէ հանցակազմի հատկանիշ համարվող ֆիզիկական վնաս չի առաջացել: Այսինքն` մեկ հարվածը, եթե առաջացնում է, օրինակ` առողջությանը ծանր, միջին ծանրության կամ թեթև վնաս, ապա որակվում է ըստ փաստացի վրա հասած հետևանքի, իսկ այն դեպքում, երբ մեկ հարվածը ֆիզիկական ցավ կամ ֆիզիկական տառապանք չի պատճառել և այդպիսիք պատճառելու դիտավորությամբ չի բնութագրվում, ապա իր նվազ կարևորության պատճառով այն չի կարող հանցագործություն համարվել:Վճռաբեկ դատարանն արձանագրել է, որ մեկ հարվածը չի կարող որակվել որպես ծեծ, ծեծը ենթադրում է տուժողի մարմնին մեկից ավելի հարվածներ հասցնելը, որոնց արդյունքում տուժողին ֆիզիկական ցավ է պատճառվել: Հետևաբար, տուժողի մարմնին մեկից ավելի հարվածներ հասցնելը, որոնց արդյունքում տուժողին ֆիզիկական ցավ չի պատճառվել, ենթակա չէ որակման ՀՀ քրեական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածով` որպես ծեծ:

Դրա հետ մեկտեղ Վճռաբեկ դատարանն արձանագրել է, որ տուժողին մեկ անգամ ուժեղ ցավ պատճառելը կամ պարբերաբար մեկական հարված հասցնելը, անկախ հարվածի ուժգնությունից, կարող է որակվել որպես խոշտանգում (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 119-րդ հոդված), եթե հանցավորը գիտակցել է, որ իր գործողություններով անձին դիտավորյալ կերպով պատճառել է ուժեղ ցավ կամ մարմնական կամ հոգեկան տառապանք: Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է նաև, որ մեկ հարվածը, որը չի որակվում որպես ծեծ և հետևաբար, քրեաիրավական պատասխանատվության չի հանգեցնում, կարող է քաղաքացիաիրավական պատասխանատվություն առաջացնել, եթե դրանով նվաստացվի անձի պատիվն ու արժանապատվությունը:

Այսքանը օրենքի մեկնաբանության տեսանկյունից: Սակայն պետք է միշտ հիշել, որ մարդիկ բանական էակներ են, և  առաջացած վեճերը ֆիզիկական հաշվեհարդարներով չեն լուծվում :d5a1d5b4d5b8d682d5bdd5b6d5a1d5acd5b8d682d5aed5b8d682d5a9d5b5d5b8d682d5b6-351x185

Ո՞ր դեպքերում ՔԿԱԳ մարմինը կարող է ամուսնալուծել ամուսիններից մեկի դիմումով

ՀՀ օրենսդրությունը նախատեսում է ամուսնալուծության կարգը, համաձայն որի, եթե ամուսինները ամուսանալուծության վերաբերյալ եկել են փոխադարձ համաձայնության, ապա կարող են միասին դիմել քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցում իրականացնող մարմին  /ՔԿԱԳ/ և ամուսանալուծվել: Սակայն կան օրենքով նախատեսված բացառություններ, երբ թույլատրվում է մեկ ամուսնու դիմումով ամուսանլուծվել ՔԿԱԳ մարմնում, դրանք են՝

եթե մյուս ամուսինը՝

ա) դատարանի կողմից ճանաչվել է անհայտ բացակայող.

բ) դատարանի կողմից ճանաչվել է անգործունակ.

գ) դատապարտվել է ազատազրկման` երեք տարուց ոչ պակաս ժամկետով:


tun

Ինչպե՞ս է օրինականացվում ինքնակամ կառույցը

Այս հարցադրումով հաճախ են քաղաքացիները դիմում, և խնդրում պարզաբանել ինքնակամ կառույցի օրինականացման կարգը, ինչպես նաև այն պայմանները, թե որ դեպքերում իրավունք ունեն մերժել օրինականցումը:

Տեղեկացնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ինքնակամ կառույցների օրինականացումը իրականացվում է  ՀՀ  կառավարության 2006 թվականի թիվ 912-Ն որոշմամբ:

Նախ, կուզեի պարզաբանել, թե որ կառույցն է համարվում  ինքնակամ. Այսպես, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 188-րդ հոդվածի համաձայն,, Ինքնակամ կառույց է համարվում օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով այդ նպատակի համար չհատկացված հողամասում կամ առանց թույլտվության կամ թույլտվությամբ սահմանված պայմանների կամ քաղաքաշինական նորմերի և կանոնների էական խախտումներով կառուցված կամ վերակառուցված շենքը, շինությունը կամ այլ կառույցը,,: Ըստ նույն հոդվածի ,,Ինքնակամ կառույցը կարող է ճանաչվել օրինական միայն այն անձի դիմումով, որին սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասում գտնվում է այդ կառույցը :Ինքնակամ կառույցը չի կարող ճանաչվել օրինական, եթե կառույցը պահպանելը խախտում է այլ անձանց իրավունքները և օրենքով պահպանվող շահերը կամ վտանգ է սպառնում քաղաքացիների կյանքին ու առողջությանը:

Ինքնակամ կառույցները չեն կարող ճանաչվել օրինական, և դրանք ենթակա են քանդման, եթե կառուցված են Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 60 հոդվածով սահմանված հողամասերի վրա, ինչպես նաև ինժեներատրանսպորտային օբյեկտների օտարման կամ անվտանգության գոտիներում կամ կառուցված են քաղաքաշինական նորմերի և կանոնների էական խախտումներով և առաջացնում են հարկադիր սերվիտուտ պահանջելու իրավունք:,, :

Ըստ ՀՀ կառավարության վերը նշված որոշման  քաղաքացիներին  կամ իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասերում  կառուցված ինքնակամ կառույցների օրինականացումը իրականացվում է հետևյալ կերպ.

 Հողամասի սեփականատերն ինքնակամ կառույցի օրինականացման նպատակով, ըuտ գույքի գտնվելու վայրի, պետք է դիմի համապատասխան համայնքի ղեկավարին:

Հողամասի սեփականատերը դիմումի հետ միասին պետք է ներկայացնի լիազոր մարմնի կողմից սահմանված կարգով տրված սեփականության (օգտագործման) իրավունքի գրանցման վկայականը՝ ինքնակամ կառույցների համապատասխան նշումներով, իսկ համապատասխան նշումները չլինելու կամ հողամասի ընդհանուր համատեղ կամ բաժնային սեփականության դեպքում` ներկայացնում է նաև համապատասխանաբար ինքնակամ կառույցների` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի հրամանով հաստատված ձևի հատակագիծը (հատակագծերը) և բոլոր սեփականատերերի գրավոր համաձայնությունները:Համայնքի ղեկավարը դիմումն ստանալուց հետո՝  30-օրյա ժամկետում ընդունում է դրանց օրինականացման կամ մերժման մասին որոշում:Եթե հողամասին դեռևս տրամադրված չէ հասցե, ապա օրինականացման մասին որոշմամբ դրան` սահմանված կարգով տրամադրվում է նաև հասցե: Քաղաքացիներին սեփականության իրավունքով պատկանող տնամերձ, այգեգործական կամ անհատական բնակելի տան կառուցման և սպասարկման համար հատկացված հողամասերում (բացառությամբ Երևան քաղաքում գտնվող հողամասերի) մինչև 2001 թվականի մայիսի 15-ը ինքնակամ կառուցված բնակելի նշանակության (այդ թվում` նաև տնտեսական և օժանդակ) շենքերը, շինություններն օրինական ճանաչվելու դեպքում օրինականացման վճարները չեն գանձվում: Դրանից հետո իրականացված կառույցների համար գանձվում է հետևյալ դրույքաչափերով վճարները՝

ա) ինքնակամ կառուցված բնակելի տների և այգետնակների յուրաքանչյուր մեկ քառ. մետրի համար` բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով / 10.000 ՀՀ դրամ/.

բ) բնակելի տներին և այգետնակներին կից ինքնակամ կառուցված տնտեuական և oժանդակ կառույցների յուրաքանչյուր մեկ քառ. մետրի համար` քաղաքային համայնքներում` բազային տուրքի 10-ապատիկի, գյուղական համայնքներում` 6-ապատիկի չափով/ 6.000 ՀՀ դրամ/:


dzerqsexmum

Նախավճարի պայմանագրի կնքման ռիսկերը և հետևանքները

 ,,Հայտարարություն եմ տվել թերթում իմ բնակարանի վաճառքի վերաբերյալ: Երկար ժամանակ է գնորդ չկար: Բնակարանս վաճառում եմ 32.000 ԱՄՆ դոլարով: Մի քանի օր առաջ զանգահարեց մի կին, եկավ տեսավ բնակարանը, հավանեց: Եվ առաջարկեց կնքենք նախավճարի պայմանագիր, որի համաձայն նա ինձ մեկ շաբաթից կվճարի 6.000 ԱՄՆ դոլար որպես նախավճար, իսկ մնացած 26.000 ԱՄն դոլարը մինչև 2017թ փետրվարի 20-ը : Պայմանը ինձ հարմար է, սակայն անհանգիստ եմ, արդյոք ի՞նչ ձևով պետք է կնքվի մեր նախավճարի պայմանագիրը, եթե գնորդը ուշացնի 26.000 Ամն դոլարի վճարումը ես ի՞նչ իրավունքներ ունեմ, արդյո՞ք նախավճարի պայմանագիր կնքելիս բնակարանը պետք է ձևակերպել որպես գնորդի սեփականություն, նշված գործարքը կնքելիս ինչպիսի՞ ռիսկեր ունեմ ես որպես վաճառող,, /Մարտիրոսյան Սվետլանա, ք. Երևան/:

Հարգելի Սվետլանա, պատասխանեմ Ձեր հարցին այսպես.

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 395-րդ հոդվածի համաձայն. ,,1. Նախավճար է համարվում այն դրամական գումարը, որ պայմանավորվող կողմերից մեկը պայմանագրով հասանելիք վճարների հաշվին տալիս է մյուս կողմին` իբրև պայմանագրի կնքման ապացույց և դրա կատարման ապահովում:2. Նախավճարի մասին համաձայնությունը, անկախ նախավճարի գումարի չափից, պետք է կնքվի գրավոր,,: Այսինքն, պարզ է, որ նախավճարի պայմանագիրը  պետք է միանշանակ կնքվի գրավոր : Ձեր հաջորդ հարցին, թե ինչ իրավունքներ կունենաք, եթե գնորդը ուշացնի նախավճարի պայմանագրով նախատեսված ժամկետում մնացած 26.000 ԱՄՆ դոլարի վճարումը, ապա տեղեկացնեմ, որ  ՀՀ  քաղաքացիական օրենսգրքի 396-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն. ,, 2. Եթե պայմանագիրը չկատարելու համար պատասխանատու է նախավճար տված կողմը, այն մնում է մյուս կողմին: Եթե պայմանագիրը չկատարելու համար պատասխանատու է նախավճար ստացած կողմը, նա պարտավոր է մյուս կողմին վճարել նախավճարի գումարի կրկնապատիկը,,: Այսինքն, եթե պարզվում է, որ իրականում հիմնական պայմանագիր չի կնքվել, գումարը չի վճարվել գնորդի մեղքով, ապա Ձեզ մոտ գտնվող 6.000 ԱՄՆ դոլար գումարը  իրավունք ունեք պահել, իսկ հակառակ պարագայում՝ օրինակ, եթե Դուք խուսափեք ներկայանալ նոտարական գրասենյակ և կնքել հիմնական պայմանագիր, ապա հարկադրված կլինեք օրենքի ուժով գնորդին վերադարձնել Ձեր ստացած գումարի կրկնապատիկը՝ 12.000 ԱՄՆ դոլար: Բնակարանը մնում է որպես Ձեր սեփականություն մինչև հիմնական պայմանագրի կնքումը, պետք  չէ ձևակերպել այն գնորդի անվամբ, քանի դեռ չեք կնքել հիմնական պայմանագիր: Այս առումով չեմ կարծում, որ Դուք կունենաք ռիսկեր:


0s5mrmzbvfpxyger5emjgz8tz6

Ինչո՞վ է տարբերվում գողությունը կողոպուտից

Որքան էլ պատասխանը պարզ է, այնուամենայնիվ այս հարցն առաջանում է նույնիսկ մասնագիտությամբ իրավաբանների մոտ, երբ կոնկրետ անհրաժեշտություն է առաջանում պարզել, թե արդյոք տվյալ դեպքում արարքը գողություն է, թե կողոպուտ:

 ՀՀ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի համաձայն.,,Գողությունը՝ ուրիշի գույքի զգալի չափերով գաղտնի հափշտակությունը…,, պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի հարյուրապատիկից չորսհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով՝ մեկից երկու ամիս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երկու տարի ժամկետով:

2.Գողությունը, որը կատարվել է՝1) մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ,2) խոշոր չափերով,3) պահեստարան կամ շինություն ապօրինի մուտք գործելով`պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի հինգհարյուրապատիկից հազարապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ` երկուսից հինգ տարի ժամկետով:

3. Գողությունը, որը կատարվել է՝1) առանձնապես խոշոր չափերով,1.1) բնակարան ապօրինի մուտք գործելով,2) կազմակերպված խմբի կողմից`պատժվում է ազատազրկմամբ՝ չորսից ութ տարի ժամկետով՝ գույքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:

Իսկ նույն օրենսգրքի 176-րդ հոդվածի համաձայն.,,Կողոպուտը՝ ուրիշի գույքի բացահայտ հափշտակությունը,, պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից վեցհարյուրապատիկի չափով, կամ կալանքով՝ առավելագույնը երկու ամիս ժամկետով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երեք տարի ժամկետով:

2. Կողոպուտը, որը՝ 1) կատարվել է մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ,2) կատարվել է խոշոր չափերով,3) կատարվել է` պահեստարան կամ շինություն ապօրինի մուտք գործելով,4) զուգորդվել է կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով`պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի հինգհարյուրապատիկից հազարապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ` երեքից հինգ տարի ժամկետով:

3. Կողոպուտը, որը կատարվել է՝1) առանձնապես խոշոր չափերով,1.1) բնակարան ապօրինի մուտք գործելով,2) կազմակերպված խմբի կողմից`պատժվում է ազատազրկմամբ՝ չորսից ութ տարի ժամկետով՝ գույքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա:

Այսպիսով,երկու դեպքում էլ գործ ունենք ուրիշի գույքի հափշտակության հետ, տարբերությունը կայանում է այն կատարելու եղանակի մեջ, այսինքն գաղտնի է, թե բացահայտ :


aliment

Իմացեք, թե ինչպես է հաշվարկվում ալիմենտի չափը

Այս պարզ թվացող հարցը շատերին է հետաքրքրում, թե ինչ հաշվարկով են ղեկավարվում դատարանները, երբ վճռում են  պատասխանող կողմից գանձել ալիմենտ  հօգուտ նրա անչափահաս երեխայի:

Այսպես, ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքի  69-րդ հոդվածի համաձայն .

Երեխաների համար ալիմենտ վճարելու վերաբերյալ նրա ծնողների միջև համաձայնության բացակայության դեպքում ծնողներից ալիմենտի բռնագանձումը կատարվում է դատական կարգով՝ հետևյալ չափերով ամենամսյա վճարումներ կատարելու միջոցով՝

ա) մեկ երեխայի համար ծնողների վաստակի և (կամ) այլ եկամտի մեկ քառորդը,

բ) երկու երեխաների համար՝ մեկ երրորդը.

գ) երեք և ավելի երեխաների համար՝ կեսը։

Ընդ որում, ամենամսյա վճարումների չափը յուրաքանչյուր երեխայի համար չպետք է պակաս լինի սահմանված նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկի չափից /այսինքն 10.000ՀՀ դրամից/, իսկ գործազրկության նպաստ ստացող ծնողներից ալիմենտ բռնագանձելիս` գործազրկության նպաստի 20 տոկոսից:

Իսկ այն դեպքերում, երբ ալիմենտ վճարելու պարտավորություն ունեցող  ծնողը

ա) ստանում է ոչ կանոնավոր կամ փոփոխվող վաստակ և (կամ) այլ եկամուտ.

բ) վաստակ և (կամ) այլ եկամուտ է ստանում բնամթերքի տեսքով կամ արտարժույթով.

գ) վաստակ և (կամ) այլ եկամուտ չի ստանում կամ չունի:

Դատարանն իրավունք ունի բռնագանձվող ալիմենտի ամենամսյա չափը սահմանելու կայուն դրամական գումարով կամ միաժամանակ և’ դրամական կայուն գումարով, և’ բաժիններով:

 Կայուն դրամական գումարի չափը որոշում է դատարանը` ելնելով երեխայի նախկին կենսաապահովման մակարդակի առավելագույն պահպանման հնարավորությունից` հաշվի առնելով կողմերի գույքային ու ընտանեկան դրությունը և ուշադրության արժանի շահերը։

Իսկ այն դեպքում, երբ դատարանի կողմից ալիմենտի բռնագանձման վճիռ է կայացվել և նշված վճռից հետո փոփոխվել է կողմերից մեկի գույքային և ընտանեկան դրությունը, ապա դատարանը կարող է յուրաքանչյուր կողմի պահանջով փոփոխել ալիմենտի սահմանված չափը կամ ալիմենտ վճարելու պարտավոր անձին ազատել դա վճարելուց։ Ալիմենտի չափը փոփոխելիս կամ դա վճարելուց ազատելիս դատարանը կարող է հաշվի առնել նաև կողմերի` ուշադրության արժանի շահերը: 


images

Թույլ մի տվեք խուզարկել Ձեր ավտոմեքենան առանց դատարանի որոշման

Բոլորին է հայտնի, որ բնակարանի խուզարկություն կարող է իրականացվել բացառապես դատարանի որոշմամբ: Եվ երբ քննիչը համապատասխան աշխատակիցներով ներկայանա Ձեր բնակարան և հայտարարի, որ պետք է խուզարկություն իրականացվի, ապա անմիջապես կպահանջեք դատարանի որոշում խուզարկություն թույլատրելու մասին: Իսկ արդյո՞ք կպահանջեք դատարանի որոշում այն դեպքում, երբ խուզարկվում է Ձեր ավտոմեքենան…

Այսպես , ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի  225-րդ հոդվածի համաձայն.

,,1. Քննիչը, բավարար հիմքեր ունենալով ենթադրելու, որ որևէ շենքում կամ այլ տեղ կամ որևէ անձի մոտ գտնվում են հանցագործության գործիքներ, հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված առարկաներ ու արժեքներ, ինչպես նաև այլ առարկաներ և փաստաթղթեր, որոնք կարող են նշանակություն ունենալ գործի համար, խուզարկություն է կատարում դրանք գտնելու և վերցնելու համար:2. Խուզարկություն կարող է կատարվել նաև հետախուզվող անձանց, հանցագործություն կատարելու մեջ կասկածվող անձանց, ինչպես նաև դիակները հայտնաբերելու համար: 3. Բնակարանի խուզարկությունը կատարվում է միայն դատարանի որոշմամբ,, :

Իսկ նույն ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի  46-րդ մասը մեկնաբանում է ,,բնակարան,, հասկացությունը քրեական դատավարության մեջ : Այսպես.

,, 46) բնակարան` շենք կամ շինություն, որը մշտապես կամ ժամանակավորապես օգտագործվում է որոշակի անձի կամ անձանց բնակության համար, այդ թվում` սեփական կամ վարձակալած բնակարանը, այգետնակը, հյուրանոցային համարը, նավախցիկը, գնացքի ճամփորդախցիկը, համապատասխանաբար նրանց անմիջական հարող ծածկապատշգամբները, սանդղավանդակները, վերնասրահները, պատշգամբները, ընդհանուր օգտագործման տարածքը, ինչպես նաև դրանց այլ բաղկացուցիչ մասերը, որոնք օգտագործվում են հանգստի, գույքը պահելու, ինչպես նաև որոշակի անձի կամ անձանց այլ պահանջմունքները բավարարելու համար, բնակելի շինության նկուղը և ձեղնահարկը: «Բնակարան» հասկացությունն իր մեջ ընդգրկում է նաև մասնավոր ավտոմեքենան, գետային կամ ծովային նավը, ինչպես նաև ծառայողական անձնական աշխատասենյակը և ավտոմեքենան, արվեստանոցը.

Այսպիսով, թե մասնավոր և թե անձնական ավտոմեքենան որպես  ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում տեղ գտած հասկացություն ևս համարվում է բնակարան, և այն խուզարկելուց առաջ պահանջեք դատարանի որոշում


%d5%be%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-440x330

Բաժնայի՞ն, թե համատե՞ղ սեփականություն: Իմացեք տարբերությունը

Համատե՞ղ, թե բաժնայի՞ն  սեփականություն: Շատերը չեն տարբերում, թե ինչու է ոմանց սեփականության իրավունքի վկայականում սեփականության ձևը նշված որպես համատեղ, իսկ մյուսների մոտ՝ բաժնային:

Բացատրեմ տարբերությունը: Այսպես, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 189-րդ հոդվածի համաձայն գույքը կարող  է երկու կամ ավելի սեփականատերերի պատկանել բաժնային կամ համատեղ սեփականության իրավունքով: Եթե ընդհանուր գույքում սեփականատերերից յուրաքանչյուրի բաժինը որոշված է, ապա սեփականության ձևը կոչվում է բաժնային: Բաժնային սեփականության դեպքում սեփականության իրավունքի վկայականում բաժինները նշվում է կոտորակային արտահայտությամբ ՝

օրինակ  Արմեն Արմենյան-1/2, Կարինե Կարինյան-1/3, Սարգիս Սարգսյան- 3/4 և այլն/,

իսկ համատեղ սեփականության դեպքում վկայականում նշվում է միայն սեփականատերերի անուն, ազգանուն, հայրանունները՝ առանց կոտորակային թվերի: Օրինակ,

Արմեն Արմենյան, Կարինե Կարինյան, Սարգիս Սարգսյան

Ընդ որում,  ամուսնության ընթացքում ձեռք բերած գույքը հանդիսանում է ամուսինների համատեղ սեփականությունը: Համատեղ սեփականություն է հանդիսանում նաև սեփականաշնորհված  բնակարանները:Այդ գործընթացի ժամանակ  բնակարանը վերածվում է ընտանիքի անդամների  համատեղ սեփականությանը:

Համատեղ սեփականություն հանդիսացող գույքում սեփականատերերը կարող են փոխադարձ համաձայնությամբ որոշել իրենց բաժինները, կամ եթե առկա չէ համաձայնություն սեփականատերերից մեկը կարող է դիմել դատարան և պահանջել որոշել իր բաժինը ընդհանուր գույքում:

 Բաժնային սեփականության ներքո գտնվող գույքը տնօրինվում է դրա բոլոր մասնակիցների համաձայնությամբ:

 Բաժնային սեփականության մասնակիցն իրավունք ունի իր բաժինը վաճառել, նվիրել, կտակել, գրավ դնել կամ այլ կերպ տնօրինել` դրա հատուցելի օտարման դեպքում պահպանելով մյուս սեփականատիրոջ գնման նախապատվության իրավունքը:

Իսկ համատեղ սեփականության դեպքում

. Համատեղ սեփականության մասնակիցները միասին տիրապետում և օգտագործում են ընդհանուր գույքը, եթե այլ բան նախատեսված չէ նրանց համաձայնությամբ:

Համատեղ սեփականության ներքո գտնվող գույքը տնօրինվում է բոլոր մասնակիցների համաձայնությամբ, անկախ այն բանից, թե մասնակիցներից ով է կնքում գույքը տնօրինելու գործարքը:

Համատեղ սեփականության մասնակիցներից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի կնքել ընդհանուր գույքը տնօրինելու գործարքներ, եթե այլ բան նախատեսված չէ նրանց համաձայնությամբ: Համատեղ սեփականության մասնակիցներից մեկի կողմից կնքված` ընդհանուր սեփականության տնօրինման գործարքը կարող է անվավեր ճանաչվել մնացած մասնակիցների պահանջով` գործարք կնքող մասնակցի մոտ անհրաժեշտ լիազորությունների բացակայության դեպքում, եթե ապացուցվի, որ գործարքի մյուս կողմն իմացել է կամ ակնհայտորեն պետք է իմանար այդ մասին:


child-custody-370x260

Ծնողական իրավունքից զրկելու հիմքերը

ՀՀ օրենսդրության համաձայն այդքան էլ հեշտ չէ ծնողին զրկել իր ծնողական իրավունքներից , եթե առկա չլինեն լուրջ հիմքեր: ՀՀ  Ընտանեկան օրենսգրքի 59-րդ հոդվածը նախատեսում է այն դեպքերը, որոնց  առկայության դեպքում միայն հնարավոր է անձին զրկել իր ծնողական իրավունքներից: Այսպես ծնողները կամ նրանցից մեկը կարող են զրկվել ծնողական իրավունքներից, եթե նրանք՝

ա) չարամտորեն խուսափում են ծնողական պարտականությունները կատարելուց, ընդ որում՝ ալիմենտ վճարելուց.

բ) առանց հարգելի պատճառների հրաժարվում են վերցնել իրենց երեխային ծննդատնից կամ բժշկական այլ կազմակերպությունից, ինչպես նաև դաստիարակչական, ազգաբնակչության սոցիալական պաշտպանության կամ նմանատիպ այլ կազմակերպություններից.

գ) չարաշահում են իրենց ծնողական իրավունքները, ընդ որում՝ իրենց հակաբարոյական վարքագծով վնասակար ազդեցություն են գործում երեխաների վրա.

դ) դաժանաբար են վարվում երեխաների հետ, ընդ որում՝ ֆիզիկական կամ հոգեկան բռնություն են գործադրում նրանց նկատմամբ, ոտնձգում են նրանց սեռական անձեռնմխելիությունը.

ե) տառապում են քրոնիկ ալկոհոլամոլությամբ կամ թմրամոլությամբ, թունամոլությամբ.

զ) կատարել են իրենց երեխաների դեմ դիտավորյալ հանցագործություն։


01722252

Եթե ժառանգության ընդունման ժամկետը բաց եք թողել

ՀՀ  քաղաքացիական օրենսգրքի 1228-րդ հոդվածը նախատեսում  է հետևյալ դեպքերը, երբ ժառանգության ընդունման համար օրենքով նախատեսված 6-ամսյա ժամկետը բաց թողած ժառանգը իրավունք կունենա ընդունել ժառանգությունը.

1. եթե առկա է ժառանգությունն ընդունած մնացած բոլոր ժառանգների համաձայնությունը:

2. դատարանը կարող է նրան ճանաչել ժառանգությունն ընդունած` հարգելի համարելով ժամկետը բաց թողնելու պատճառները, եթե պարզվի, որ ժամկետը բաց թողնելու պատճառ է դարձել այն հանգամանքը, որ ժառանգը չգիտեր և պարտավոր չէր իմանալ ժառանգության բացման մասին ու պայմանով, որ ժառանգությունն ընդունելու ժամկետը բաց թողած ժառանգն այդ ժամկետը բաց թողնելու պատճառները վերացվելուց հետո` վեց ամսվա ընթացքում, դիմել է դատարան:

Դատարանը, ժառանգին ճանաչելով ժառանգությունն ընդունած, լուծում է դրանից բխող ժառանգական գույքի նկատմամբ մյուս ժառանգների իրավունքներին վերաբերող հարցերը, ինչպես նաև անվավեր է ճանաչում նախկինում տրված ժառանգության իրավունքի վկայագիրը: Այս դեպքում չի պահանջվում տալ ժառանգության իրավունքի նոր վկայագիր:


15-09-11-3151%d5%b0%d5%b0-%d6%84%d5%a1%d5%b2%d5%a1%d6%84%d5%a1%d6%81%d5%ab%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6

ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու հիմքերը

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող 18 տարին լրացած յուրաքանչյուր անձ կարող է դիմել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար, եթե նա, օրենքով սահմանված կարգով, վերջին երեք տարիներին մշտապես բնակվել է Հայաստանի Հանրապետությունում, կարող է բացատրվել հայերեն լեզվով եւ ծանոթ է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանում են քաղաքացիություն շնորհելու մասին Հանրապետության Նախագահի հրամանագրով:

Առանց սույն հոդվածի առաջին մասով սահմանված բնակության ժամկետի պահպանման Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող այն անձը`

1) որն ամուսնացել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հետ կամ ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի երեխա, հայր կամ մայր.

2) որի ծնողները կամ նրանցից մեկը նախկինում ունեցել է Հայաստանի

Հանրապետության քաղաքացիություն կամ ծնվել է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ, որը 18 տարին լրանալուց հետո երեք տարվա ընթացքում դիմել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար.

3) որը ծագումով հայ է եւ բնակություն է հաստատել Հայաստանի Հանրապետությունում:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու դիմումը մերժվում է, եթե տվյալ անձը իր գործունեությամբ վնասում է պետական եւ հասարակական անվտանգությանը, հասարակական կարգին, հանրության առողջությանն ու բարքերին, այլոց իրավունքներին եւ ազատություններին, պատվին եւ բարի համբավին:

Առանց սույն հոդվածի պահանջների պահպանման Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն կարող է շնորհվել Հայաստանի Հանրապետությանը բացառիկ ծառայություններ մատուցած անձանց:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացող անձը տալիս է հետեւալ երդումը. «Ես՝ (անուն ազգանուն) , դառնալով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, երդվում եմ հավատարիմ լինել Հայաստանի Հանրապետությանը, պահպանել Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը եւ օրենքները, պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը: Պարտավորվում եմ հարգել Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն, ազգային մշակույթը եւ սովորույթները»:

Քաղաքացիություն ստացող անձը կարդում է երդման տեքստը հայերեն լեզվով եւ ստորագրում այն: strong-family

Ո՞ր դեպքերում կարող են ժառանգ հանդիսանալ մահացածի հորեղբայրները, հորաքույրները, քեռիները և մորաքույրները

Այսպիսի հարց է ուղղվել ինձ.<<Ես, եղբայրս և ծնողներս բնակվում էինք Աբովյան քաղաքում գտնվող երկուսենյականոց բնակարանում, որը գրանցված էր եղբորս անվամբ: Ծնողներս մահացան 2007թ-ին: Նրանց մահից հետո  մեր բնակարանում շարունակում էինք բնակվել երկուսով՝ ես և եղբայրս՝ Սարգիսը: Երեք ամիս առաջ ավտովթարից մահացավ եղբայրս: Նրա մահից հետո ինձ պարբերաբար զանգահարում է մեր հորեղբայրը, և ասում, որ եթե չկան մեր ծնողները, ապա նա կարող է որպես ժառանգ հանդես գալ  և առաջարկում միասին գնալ  նոտարական գրասենյակ: Արդյոք նա իրավունք ունի իմ  եղբոր ժառանգը համարվելու, եթե այո, ապա ինչ բաժնով  >> /Սրբուհի Մակարյան, 19 տաեկան, Երևան/ :

Շնորհակալություն հարցի համար, հարգելի Սրբուհի.

Պարզաբանեմ, որ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1216-1219 հոդվածները հստակ թվարկում են, թե որ ազգակիցը որ հերթի ժառանգ է հանդիսանում,

Առաջին հերթի ժառանգներն են ժառանգատուի երեխաները, ամուսինը և ծնողները: Ժառանգատուի թոռները ժառանգում են ներկայացման իրավունքով:

Երկրորդ հերթի ժառանգներն են ժառանգատուի հարազատ, համահայր կամ համամայր եղբայրները և քույրերը: Ժառանգատուի եղբայրների և քույրերի երեխաները ժառանգում են ներկայացման իրավունքով:

Երրորդ հերթի ժառանգներն են ժառանգատուի ինչպես հայրական, այնպես էլ մայրական կողմի պապը և տատը:

Չորրորդ հերթի ժառանգներն են ժառանգատուի ծնողների եղբայրները և քույրերը (հորեղբայրները, հորաքույրները, քեռիները, մորաքույրները): Ժառանգատուի հորեղբայրների և հորաքույրների ու քեռիների և մորաքույրների երեխաները ժառանգում են ներկայացման իրավունքով:

Իսկ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1215-րդ հոդվածի համաձայն.

,,Յուրաքանչյուր հաջորդ հերթի ժառանգները ժառանգության իրավունք են ձեռք բերում նախորդ հերթի ժառանգների բացակայության, նրանց ժառանգությունից մեկուսացնելու, նրանց կողմից ժառանգությունը չընդունելու կամ ժառանգությունից հրաժարվելու դեպքերում,,:

Դա նշանակում է, որ Դուք, հարգելի Սրբուհի հանդիսանում եք երկրորդ հերթի ժառանգ, իսկ Ձեր հորեղբայրը՝ չորրորդ հերթի: Նշված հոդվածի համաձայն  Ձեր հորեղբայրը  որպես չորրորդ հերթի ժառանգ իրավունք կունենար ընդունել ժառանգությունը, միայն այն դեպքում, երբ բացակայեին առաջին, երկրորդ և երրորդ հերթի ժառանգները, կամ նրանք հրաժարված կամ մեկուսացված լինեին ժառանգությունից: Քանի դեռ Դուք չեք հրաժարվել կամ մեկուսացվել ժառանգությունից՝ Ձեր հորեղբայրը չի կարող ընդունել Ձեր եղբոր ժառանությունը:


bebelen

Ո՞ր դեպքերում է թույլատրվում փոխել անունը, ազգանունը կամ հայրանունը

Բազմաթիվ քաղաքացիներ են միևնույն հարցով  դիմում մեզ, թե օրենքով ինչ հիմքերի դեպքում  է թույլատրվում փոխել անունը, ազգանունը կամ հայրանունը:

Պարզաբանեմ, որ ՀՀ օրենսդրությունը 16 տարեկանը լրացած անձին թույլ է տալիս փոխել իր անունը, ազգանունը, հայրանունը հետևյալ դեպքերում.

ա) անվան, հայրանվան և ազգանվան անբարեհնչունության.

բ) անվան, հայրանվան և ազգանվան արտասանության դժվարության.

գ) ամուսնու ցանկության` մյուս ամուսնու հետ միասին մեկ ընդհանուր ազգանուն կրելու.

դ) ամուսնու ցանկության` վերադարձնելու մինչամուսնական ազգանունը` եթե այդ մասին հայտարարված չի եղել ամուսնալուծության ժամանակ.

ե) մինչամուսնական ազգանունը կրելու ցանկության, որպեսզի միատեսակ լինի առաջին ամուսնությունից ծնված երեխաների ազգանվան հետ, այն դեպքերում, երբ ամուսնությունը չի լուծվում.

զ) մինչամուսնական ազգանունը կրելու ցանկության` եթե մահացել է ամուսինը.

է) երեխաների հետ միասին ընդհանուր ազգանուն կրելու ցանկության` եթե ամուսինը մահացել է, իսկ դիմողը եղել է մինչամուսնական ազգանունով.) մոր (հոր) ազգանունը կրելու ցանկության` եթե հայրը (մայրը) մասնակցություն չի ունեցել դիմողի դաստիարակությանը.

թ) խորթ հոր (մոր) ազգանունը կրելու ցանկության, որը դաստիարակել է դիմողին կամ խորթ հոր անունով հայրանուն կրելու ցանկության, երբ որդեգրություն չի ձևակերպվել.

ժ) պապի, տատի կամ մի այլ անձի ազգանուն կրելու ցանկության, որը փաստորեն դաստիարակել է դիմողին` եթե ծնողները մասնակցություն չեն ունեցել դիմողի դաստիարակությանը, իսկ որդեգրումը չի կարող ձևակերպվել.

ժա) դիմողի փաստորեն դաստիարակող անձի անունով հայրանուն կրելու ցանկության` եթե հայրը մասնակցություն չի ունեցել դիմողի դաստիարակությանը.

ժբ) դիմողի ազգությանը համապատասխան ազգանուն և անուն կրելու ցանկության դեպքերում:

Մյուս դեպքերում անվան, հայրանվան և ազգանվան փոխում թույլատրվում է միայն բացառության կարգով:


60402

Կարո՞ղ եք արդյոք տոկոսով գումար տրամադրել

Մեզ հաճախ տրվող հարցերից մեկն այն է, թե կարելի՞ է արդյոք տոկոսով գումար տրամադրել, և արդյոք դրա համար անձը ենթակա չէ քրեական պատասխանատվության:

Պարզաբանեմ, որ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 879-րդ հոդվածը նախատեսում է տոկոսով  գումարի տրամադրում, միակ պայմանն այն է, որ ամսեկան տոկոսի չափը չպետք է գերազանցի  ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի կրկնապատիկը: Իսկ ավելի պարզ, ՀՀ Կենտրոնական բանկի տոկոսի հաշվարկային դրույքը տարեկան 12 տոկոս է, այսինքն ամսեկան 1 տոկոս: Դա նշանակում է, որ ՀՀ օրենսդրությունը թույլատրում է գումար  տրամադրել  ոչ ավելին, քան ամսեկան 2 տոկոսով կամ տարեկան 24 տոկոս : Այն դեպքում, երբ նշված տոկոսի չափը կգերազանցի ամսեկան 2 տոկոսը, ապա արարքը կհամարվի քրեորեն պատժելի / վաշխառություն/ : Ընդ որում, ՀՀ քրեական օրենսգրքի 213-րդ հոդվածի համաձայն.

1. Վաշխառությունը՝ պարտք տրված դրամի կամ տեսակային հատկանիշով որոշվող գույքի համար Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի կրկնապատիկը գերազանցող չափով տոկոսներ ստանալը, ինչպես նաեւ անձի հետ նրա համար ծայրահեղ ոչ ձեռնտու պայմաններում այլ գործարք կատարելը, որից օգտվել է մյուս կողմը՝պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկից հինգհարյուրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը երկու տարի ժամկետով:

2. Նույն արարքը՝ 1) որի հետեւանքով տուժողն ընկել է նյութական ծանր կացության մեջ, 2) որը կատարվել է որպես արհեստ, 3) որը կատարվել է տուժողի անչափահաս լինելը կամ մտավոր զարգացման թերություններն օգտագործելով՝ պատժվում է տուգանքով՝ նվազագույն աշխատավարձի չորսհարյուրապատիկից վեցհարյուրապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ՝ առավելագույնը չորս տարի ժամկետով:


bebelen

Մինչև 16 տարեկան երեխայի անձնագիր ստանալու կարգը

Շատ անգամ փաստաբաններին են մարդիկ դիմում հետևյալ հարցով, թե ինչպես կարող են թույլ չտալ, որ իրենց անչափահաս երեխայի համար մյուս ծնողը անձնագիր ստանա, եթե մտավախություն կա, որ հնարավոր է երեխային մյուս ծնողը դուրս բերի ՀՀ սահմանից :

Պարզաբանեմ, որ ՀՀ օրենսդրությունը այդպիսի դեպքերի համար նախատեսել է հետևյալ լուծումը .

Մինչև 16 տարեկան երեխային անձնագիր տրամադրվում է երեխայի ծնողներից մեկի կամ այլ օրինական ներկայացուցչի դիմումի հիման վրա:

Մինչև 16 տարեկան երեխային մյուս ծնողի դիմումի հիման վրա անձնագիր չի տրամադրվում, եթե ծնողը, որի մոտ օրինական հիմքերով բնակվում է երեխան, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն նախապես ներկայացնում է անձնագիր տրամադրելու անհամաձայնության վերաբերյալ գրավոր հայտարարություն: Հայտարարությանը կցվում է երեխայի բնակության վայրը որոշելու` նոտարական կարգով վավերացված համաձայնության պատճենը կամ դատական ակտի պատճենը:


default-1

Որ դեպքերում է թույլատրվում անձին բերման ենթարկել

Նկատի ունենալով, որ վերջին օրերին բազմաթիվ անձինք են ոստիկանության աշխատակիցների կողմից բերման ենթարկվում, և մեծամասամբ մարդիկ անտեղյակ են իրենց իրավունքներից, չգիտեն, թե որոնք են անձին բերման ենթարկելու հիմքերը, այդ պատճառով անհրաժեշտություն առաջացավ իրազեկել մեր քաղաքացիներին.


download

Արդյո՞ք գործատուն կարող է լուծել աշխատանքային պայմանագիրը, երբ աշխատողը գտնվում է արձակուրդում

Այսպիսի հարց է ուղղվել ինձ ,,Այդ կազմակերպությունում աշխատում եմ արդեն յոթ տարի: Այս տարի մեկնել էի իմ հերթական արձակուրդի, և գտնվել եմ Հայաստանից դուրս:  Երբ վերադարձա իմ աշխատավայր, ինձ հայտնեցին, որ ես և մի քանի աշխատակիցներ  ազատված ենք աշխատանքից, մեր տնօրենը միակողմանի լուծել է պայմանագիրը հաստիքների կրճատման հիմքով:  Առաջարկեցին ինձ ստորագրել ինչ-որ փաստաթղթեր, որից ես հրաժարվեցի: Այժմ չգիտեմ, թե ինչպե՞ս վարվեմ, ինչ պահանջե՞մ, ի՞նչ իրավունքներ ունեմ, արդյո՞ք օրինական է եղել իմ ազատումը,, /Աստղիկ Մնացականյան, ք. Երևան/

Հարգելի Աստղիկ, տեղեկացնում եմ Ձեզ, որ Ձեր տնօրենը չուներ նման իրավասություն այն ժամանակահատվածում լուծել պայմանագիրը, երբ Դուք գտնվել եք Ձեր օրինական արձակուրդում: ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրքը / հոդված 114/  արգելում  է  գործատուին իր նախաձեռնությամբ լուծել պայմանագիրը, երբ աշխատողը գտնվում է արձակուրդում: Ուստի Դուք կարող եք դիմել դատարան, վերականգնվել Ձեր աշխատատեղում, ինչպես նաև ստանալ դրամական փոխհատուցում  չստացված աշխատավարձի չափով, ինչպես նաև Ձեր կրած այլ վնասները / դատական ծախսեր, փաստաբանի խելամիտ վարձատրություն/ :


01722252

Ովքե՞ր են ժառանգության պարտադիր բաժնի իրավունք ունեցող անձինք

Հաճախ  առաջանում է այդ հարցը, թե որն է ժառանգության պարտադիր բաժինը, ովքեր ունեն այդ իրավունքը, ինչպես և ինչ կարգով են  ընդունում ժառանգությունը և այլ հարցեր կապված դրա հետ : Այսպես, ՀՀ օրենսդրութան համաձայն ժառանգության պարտադիր բաժինը , դա ժառանգի իրավունքն է  ժառանգելու այն բաժնի առնվազն կեսը, որը կհասներ նրան ըստ օրենքի ժառանգելու դեպքում : Օրինակ, եթե ըստ օրենքի ժառանգին հասանելիք բաժինը  1/2 է , ապա այդ գույքը այլ անձի կտակվելու դեպքում պարտադիր բաժին ունեցող ժառանգը ստանում է 1/4-ը, այսինքն իրեն հասանելիք 1/2-ի կեսը: Իսկ ովքե՞ր կարող են համարվել պարտադիր բաժնի իրավունք ունեցող անձինք: Նրանք են՝ ժառանգատուի անչափահաս երեխաները, ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով հաշմանդամ կամ անգործունակ ճանաչված կամ 60 տարեկան դարձած ժառանգատուի երեխաները, ամուսինը և ծնողները :


get

Զինվորական ծառայության ենթակա են արդյոք երկքաղաքացիները

Շատերին է հետաքրքիր, թե արդյոք այլ պետության քաղաքացիություն ընդունելիս ՀՀ քաղաքացիները ազատվում են պարտադիր զինվորական ծառայությունից: ,,Զինապարտության մասին,, ՀՀ օրենքի համաձայն ,,1. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ընդունած այլ պետության քաղաքացին ազատվում է պարտադիր զինվորական ծառայությունից, եթե մինչև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ընդունելը ոչ պակաս, քան 12 ամիս ծառայել է այլ պետության զինված ուժերում կամ այլ պետությունում ոչ պակաս, քան 18 ամիս անցել է այլընտրանքային զինվորական ծառայություն, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած պետությունների:2. Այլ պետության քաղաքացիություն ընդունած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին չի ազատվում պարտադիր զինվորական ծառայությունից, անկախ այն հանգամանքից` ծառայել է նա այլ պետությունում, թե ոչ:3. Երկքաղաքացին չի ազատվում զորահավաքից և վարժական հավաքից,,: Այսինքն, պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից ազատվելու մեկ դեպք է օրենքը նախատեսում, երբ մինչև ՀՀ քաղաքացիություն ընդունելը անձը այլ պետությունում ոչ պակաս, քան 12ամիս ծառայել է: Հակառակ դեպքում, այսինքն , երբ այլ պետության քաղաքացիություն է ընդունվում ՀՀ քաղաքացին՝ ծառայությունից ազատման հիմք չէ:


paxcnel

Հարսնացու փախցնելու ,,գինը,,

Ի դեպ, շատ անմեղ թվացող հին  հայկական ավանդույթը <<հարսնացու >> փախցնելը՝  դարձել է պատուհաս մեր երիտասարդների գլխին : Երբ որևէ մեկը իր ընկերներին առաջարկում է ,,աղջիկ փախցնել,,՝ որպես կանոն շատերը ուրախությամբ միանում են այդ արարողությանը , մոռանալով, թե ինչ քրեական պատասխանատվություն կարող է սպառնալ նրանց : Անկախ նրանից, ամուսնության  նպատակով է հարսնացուն առևանգվել , թե ոչ՝ պատասխանատվությունը նույնն է: Այսպես , ՀՀ քրեական օրենսգրքի 131-րդ հոդվածի համաձայն

1. Խաբեության, վստահությունը չարաշահելու, բռնության կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքի միջոցով մարդուն գաղտնի կամ բացահայտ առևանգելը,պատժվում է ազատազրկմամբ՝ երկուսից հինգ տարի ժամկետով:2. Նույն գործողությունը, որը կատարվել է՝1) մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ,2) կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու սպառնալիքով,3) զենքի կամ որպես զենք օգտագործվող առարկաների գործադրմամբ,4) անչափահասի նկատմամբ,5) ակնհայտ հղի կնոջ նկատմամբ,6) երկու կամ ավելի անձանց նկատմամբ,7) շահադիտական դրդումներով`պատժվում է ազատազրկմամբ՝ չորսից ութ տարի ժամկետով:3. Սույն հոդվածի առաջին կամ երկրորդ մասով նախատեսված գործողությունները, որոնք՝1) կատարվել են կազմակերպված խմբի կողմից,2) անզգուշությամբ առաջացրել են տուժողի մահ կամ այլ ծանր հետևանքներ`պատժվում են ազատազրկմամբ՝ յոթից տասը տարի ժամկետով:

Այսինքն, եթե խնդրում եք Ձեր ընկերներին միասին փախցնել Ձեր սիրեցյալին, ապա Ձեզ և Ձեր ընկերներին  պատիժ է սպառնում առնվազն 4-8 տարի ազատազրկում :

Դե հիմա մտածեք, արժե փախցնել, թե ոչ  🙂


default

Բարոյական վնասի ինստիտուտը ՀՀ օրենսդրության մեջ

2015թ դեկտեմբեր ամսին ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում տեղ գտած փոփոխության հետևանքով  հստակեցվեց, թե որ խախտումների առկայության պարագայում է համարվում, որ անձը կրել է բարոյական /ոչ նյութական/ վնաս: Դրանք հետևյալ հիմնարար իրավունքների խախտումներն են ՝1) կյանքի իրավունքը,2) խոշտանգման, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի չենթարկվելու իրավունքը,3) անձնական ազատության և անձեռնմխելիության իրավունքը,4) արդար դատաքննության իրավունքը.5) անձնական և ընտանեկան կյանքը հարգելու, բնակարանի անձեռնմխելիության իրավունքը,6) մտքի, խղճի և կրոնի ազատության, սեփական կարծիքն ազատ արտահայտելու իրավունքը,7) հավաքների և միավորման ազատության իրավունքը,8) իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցների իրավունքը,9) սեփականության իրավունքը:

Եթե դատապարտյալն արդարացվել է «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին» կոնվենցիային կից թիվ 7 Արձանագրության 3 հոդվածով նախատեսված պայմաններում, ապա նա իրավունք ունի դատական կարգով պահանջելու իրեն պատճառված ոչ նյութական վնասի հատուցում (սույն օրենսգրքի իմաստով՝ հատուցում անարդարացի դատապարտման համար):

Պատվին, արժանապատվությանը կամ գործարար համբավին պատճառված վնասը հատուցվում է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1 հոդվածով, իսկ հիմնարար իրավունքների խախտման և անարդարացի դատապարտման հետևանքով պատճառված ոչ նյութական վնասը՝ 1087.2 հոդվածով սահմանված կարգին և պայմաններին համապատասխան:

Ոչ իրավաչափ վարչարարության հետևանքով պատճառված ոչ նյութական վնասը ենթակա է հատուցման «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:

Ընդ որում օրենքով նախատեսված է նաև փոխհատուցման առավելագույն չափը, ինչպես նաև այն ժամկետները, որում պետք է այդպիսի պահանջ ներկայացվի: Այսպես ՀՀ  քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.2 հոդվածի համաձայն.

1. Հիմնարար իրավունքների խախտման և անարդարացի դատապարտման հետևանքով պատճառված ոչ նյութական վնասի հատուցման եղանակը, հիմքը և չափը որոշվում են սույն հոդվածին և սույն օրենսգրքի 162.1 հոդվածին համապատասխան:

2. Ոչ նյութական վնասը ենթակա է հատուցման` անկախ հատուցման ենթակա գույքային վնասից:

3. Ոչ նյութական վնասը ենթակա է հատուցման` անկախ վնաս պատճառելիս պաշտոնատար անձի մեղքի առկայությունից:

4. Ոչ նյութական վնասը հատուցվում է պետական բյուջեի միջոցների հաշվին: Եթե սույն օրենսգրքի 162.1 հոդվածով սահմանված հիմնարար իրավունքը խախտվել է տեղական ինքնակառավարման մարմնի կամ դրա պաշտոնատար անձի կողմից, ապա ոչ նյութական վնասը հատուցվում է համապատասխան համայնքային բյուջեի միջոցների հաշվին:

5. Ոչ նյութական վնասի հատուցման չափը որոշում է դատարանը՝ ողջամտության, արդարացիության (equitableness) և համաչափության սկզբունքներին համապատասխան:

6. Ոչ նյութական վնասի հատուցման չափը որոշելիս դատարանը հաշվի է առնում ֆիզիկական կամ հոգեկան տառապանքի բնույթը, աստիճանը և տևողությունը, պատճառած վնասի հետևանքները, վնասը պատճառելիս մեղքի առկայությունը, ոչ նյութական վնաս կրած անձի անհատական հատկանիշները, ինչպես նաև այլ վերաբերելի հանգամանքներ:

7. Հատուցման չափը չի կարող գերազանցել՝

1) նվազագույն աշխատավարձի երեքհազարապատիկը՝ սույն օրենսգրքի 162.1 հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, ինչպես նաև նույն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված իրավունքների խախտման պարագայում,

2) նվազագույն աշխատավարձի երկուհազարապատիկը՝ սույն օրենսգրքի 162.1 հոդվածի 2-րդ մասի 3-9-րդ կետերով նախատեսված իրավունքների խախտման պարագայում:

8. Ոչ նյութական վնասի հատուցման չափը բացառիկ դեպքերում կարող է գերազանցել սույն հոդվածի 7-րդ մասով նախատեսած առավելագույն սահմանը, եթե պատճառված վնասի արդյունքում առաջացել են ծանր հետևանքներ:

9. Ոչ նյութական վնասի հատուցման պահանջը դատարան կարող է ներկայացվել ինչպես սույն օրենսգրքի 162.1 հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված իրավունքի խախտումը հաստատելու պահանջի հետ՝ խախտման մասին անձին հայտնի դառնալու պահից մեկ տարվա ընթացքում, այնպես էլ այդ իրավունքի խախտումը հաստատող դատական ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ վեց ամսվա ընթացքում, իսկ քրեական հետապնդման մարմնի կողմից խախտումը հաստատվելու դեպքում՝ դրա մասին անձին հայտնի դառնալու պահից ոչ շուտ, քան երկու ամսվա, բայց ոչ ուշ, քան մեկ տարվա ընթացքում:

10. Հայաստանի Հանրապետությունը կամ համայնքը, որը հատուցել է պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի կամ դրա պաշտոնատար անձի որոշման, գործողության կամ անգործության հետևանքով պատճառած վնասը, հետադարձ պահանջի (ռեգրեսի) իրավունք ունի այդ անձի նկատմամբ՝ իր վճարած հատուցման չափով։ Հետադարձ պահանջ ներկայացնելու հիմք է հանդիսանում պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի պաշտոնատար անձի մեղքի առկայությունը:

ԵՂԵՔ   ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾ


valemidin_nosleep

Երբ Ձեր հարևանները գիշերային ժամերին աղմկում են

Գիշերային ժամանակ (ժամը 23.00-ից մինչև 7.00-ն) լռությունը խախտելը, այսինքն` բարձրաձայն երգելը կամ երաժշտական գործիքներ նվագելը կամ ձայնային ազդանշաններ տալը կամ բարձր միացրած հեռուստացույցից, ռադիոընդունիչից, մագնիտոֆոնից կամ այլ սարքերից օգտվելը բնակելի շենքերի բնակարաններում կամ մուտքերում կամ բնակելի տարածություններում կամ բակերում կամ փողոցներում կամ այլ հասարակական վայրերում կամ դրանցից դուրս աղմուկով ուղեկցվող աշխատանքներ կատարելը, որոնք կապված չեն անհետաձգելի անհրաժեշտության հետ, ինչպես նաև այլ գործողությունները, որոնք խախտում են գիշերային անդորրը ՝ առաջացնում են նախազգուշացում: նույն արարքը  վարչական տույժի նշանակման օրվանից հետո` մեկ տարվա ընթացքում, կրկին կատարելը`առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի քառասնապատիկի չափով:


 icon

Երբ պարտքով գումար եք տրամադրում

Ամենից հաճախ ինձ տրվող հարցերից մեկն այն է , թե արդյոք պարտքով գումար տալիս պարտադիր է կազմել ստացական : Այո, պարտադիր  է, քանզի ստացական չկազմելու դեպքում  հետագայում Դուք կզրկվեք այն միակ ապացույցից, որ Դուք գումար եք տվել պարտքով ինչ-որ մեկին : Ընդ որում  կան այնպիսի պարտադիր կետեր, որոնք  պետք է լինեն ստացականում : Դրանք են՝  գումարը տվողի և այն ստացողի / փոխատուի և փոխառուի / վերաբերյալ տվյալներ / անուն, ազգանուն, հայրանուն , գումարը տալու օրվա նշում, գումարի չափը, ինչպես նաև այն ժամկետի նշումը, երբ պետք է վերադարձվի  գումարը: Եթե չնշվի գումարի վերադարձի ժամկետ, ապա  այն կհամարվի ցպահանջ և վերադարձման ենթակա կլինի պահանջի օրվանից 30 օրյա ժամկետում: Կողմերի ստորագրություն / կամ առնվազն գումար վերցնողի ՝ փոխառուի ստորագրությունը/ : Օրինակ.

ՍՏԱՑԱԿԱՆ

05.07.2016թ                                                                                                                     ք.Երևան

<<Ես՝ Պողոս Պողոսյանս 2016 թվականի հուլիսի 5-ին Արմեն Արմենակյանից պարտքով վերցրեցի  200.000 / երկու հարյուր հազար/ ՀՀ դրամ : Պարտավորվում եմ այն վերադարձնել մինչև 2016 թվականի օգոստոսի 5-ը>>

Փոխառու՝  Պողոս Պողոսյան / ստորագրություն/

Փոխատու՝ Արմեն Արմենակյան /ստորագրություն/


Փոխառության պայմանագրի գրավոր ձևը չպահպանելը հանգեցնում է դրա  անվավերության:


hands

Ալիմենտ վճարում են նաև երեխաները իրենց ծնողներին


question-questions_answers_5

Ձեր իրավունքները ոչ պատշաճ որակի ապրանք գնելու դեպքում

Ինչպես  վարվել, եթե գնել եք ապրանք, որը  պարզվում  է, որ ոչ պատշաճ որակի  է …

,,Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին,,  ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի համաձայն գնորդն իրավունք ունի

-պահանջել վաճառողից իր գնած ապրանքի  թերությունների անհատույց վերացում  կամ, եթե արդեն իսկ գնորդը այդ թերությունները վերացրել է ՝ այդ ծախսերի հատուցում

-ապրանքի գնի իջեցում

-նմանօրինակ նմուշի (մոդելի, ապրանքատեսակի) ապրանքով փոխարինում.

-այլ նմուշի (մոդելի, ապրանքատեսակի) ապրանքով փոխարինում` գնման գնի համապատասխան վերահաշվարկով.

-առուվաճառքի պայմանագրի լուծում: Այդ դեպքում սպառողը պարտավոր է վերադարձնել թերություններով ապրանքը: Սպառողն իրավունք ունի պահանջել ոչ պատշաճ որակի ապրանքի վաճառքի հետևանքով իրեն պատճառված վնասների լրիվ հատուցում:


 split-assets

Ո՞ր գույքն է համարվում համատեղ ամուսնական գույք

ՀՀ գործող օրենսդրության համաձայն այն գույքը, որը ամուսինները ձեռք են բերել իրենց ամուսնության ընթացքում համարվում է համատեղ ամուսնական գույք, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ օրենքով այլ բան է սահմանված, կամ կողմերը կնքել են ամուսնական պայմանագիր, որում նախատեսել են այլ պայմաններ:  Մինչ ամուսնությունը ամուսիններից մեկի կողմից ձեռք բերած գույքը կամ ամուսնության ընթացքում նվեր կամ ժառանգություն ստացված գույքը չի համարվում համատեղ ամուսնական գույք և ենթակա չէ բաժանման:namakk-e1352285788259 Կտակ թե նվիրատվություն

Երբ  մարդիկ հասնում են որոշակի տարիքի սկսում են մտածել իրենց անշարժ գույքի  ճակատագրի մասին, և չեն կողմնորոշվում կտակ կազմել, թե նվիրատվություն: Բացատրեմ դրանց տարբերությունը : Կտակի դեպքում սեփականատերը պահպանում է իր սեփականության իրավունքը անշարժ գույքի նկատմամբ իր ողջ կյանքի ընթացքում ՝ քանի դեռ կենդանի է : Եվ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի գրանցումը կատարվում է միայն  կտակարարի մահից հետո՝ բացված ժառանգության հիման վրա: Մինչդեռ նվիրատվության դեպքում սեփականատիրոջ փոփոխություն է տեղի ունենում: Գործարքից հետո նվիրառուն դառնում է գույքի սեփականատերը , իսկ նվիրատուն այլևս կորցնում է գույքի  նկատմամբ իր ունեցած իրավունքը:


12512558_1232657326762496_370037881186403540_n-259x300

ԵՐԲ Է ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆ ԱԶԱՏՎՈՒՄ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

Զինվորական ծառայությունից ազատվելու պայմանները

1.Պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվում է այն ՀՀ քաղաքացին, ով զորակոչային հանձնաժովի կողմից առողջական խնդիրների պատճառով դուրս է գալիս զինվորական հաշվառումից: /վերջինս հաշվառված է մնում պահեստազորայինում/
2.Այն ՀՀ քաղաքացին, ում հայրը, կամ մայրը, հարազատ քույրը, կամ եղբայրը զոհվել են ՀՀ պաշտպանության կամ զինված ուժերում և այլ զորքերում ծառայողական պարտականություն կատարելու ժամանակ և նա այդ ընտանիքի միակ արու զավակն է :
3. ՀՀ քաղացին՝ կառավարության որոշմամբ:
4.Այն ՀՀ քաղացին, ով մինչև ՀՀ քաղաքացիություն ունենալը եղել է մեկ այլ երկրի քաղաքացի և ծառայել է այդ երկրի զինված ուժերում:
5.Այն ՀՀ քաղաքացին, ով ունի գիտական աստիճան /գիտության թեկնածու , դոկտոր/ կամ, եթե նա զբաղվում է մասնագիտական, գիտական կամ մանկավարժական գործունեությամբ:


12745416_1228118607216368_2309806397508539847_n

Պայմաններ որոնց դեպքում կստանաք մասնակի կենսաթոշակ

Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի 14–րդ հոդվածի համաձայն սահմանված է մասնակի կենսաթոշակի նշանակման կարգը
1. կրթության, մշակույթի որոշ կատեգորիաների աշխատողներին, եթե լրացել է նրանց 55 տարին և ունեն առնվազն 25 օրացուցային տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն 12 օրացուցային տարին մասնագիտական ստաժ է.
2. թատերական և թատերահանդիսային կազմակերպությունների որոշ կատեգորիաների դերասաններին, եթե լրացել է նրանց 50 տարին և ունեն առնվազն 25 օրացուցային տարվա աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն 12 օրացուցային տարին մասնագիտական ստաժ է.
3. վերը ներկայացաված 1-ին և 2-րդ կետերում նշված այն անձանց, ովքեր մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաշվառվել են մասնակի կենսաթոշակ նշանակելու համար (ունեցել են առնվազն 12 օրացուցային տարվա մասնագիտական ստաժ), և լրացել է նրանց` սույն հոդվածով սահմանված մասնակի կենսաթոշակի իրավունք տվող տարիքը:
Մասնակի կենսաթոշակը հաշվարկվում է մասնագիտական աշխատանքային ստաժին համամասնորեն: Համատեղությամբ աշխատած ժամանակահատվածը մասնագիտական աշխատանքային ստաժում չի հաշվառվում:
Մասնակի կենսաթոշակը նշանակվում է մինչև տարիքային աշխատանքային կենսաթոշակի իրավունք տվող տարիքը լրանալը»։

12715370_1226007727427456_4255212100571521833_n

Հետաքրքիր է իմանալ՝
ո՞ր գույքի վրա բռնագանձում չի կարող տարածվել

Բռնագանձում չի կարող տարածվել քաղաքացի-պարտապանին պատկանող հետևյալ գույքի վրա`
-գործածության մեջ գտնվող տնային օգտագործման առարկաների, հագուստի, կոշիկների, սպիտակեղենի, անկողնային և մանկական պարագաների, բացառությամբ պերճանքի առարկաների և այն առարկաների, որոնք պատրաստված են թանկարժեք նյութերից կամ ունեն պատմական, գեղարվեստական արժեք.
-պարտապանի մասնագիտացման համար անհրաժեշտ առարկաների, ձեռնարկների ու գրքերի, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ պարտապանը դատարանի դատավճռով զրկված է որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից.
-ընտանի կենդանիների /2 միավոր/, ընտանի թռչունների /10 միավոր/, անասնակերի, հերթական ցանքի համար անհրաժեշտ սերմացուի, գյուղատնտեսության համար անհրաժեշտ միջոցների վրա
– մինչև 5.000 դրամ արժողությամբ գույք, եթե դրանք մեկ միասնական խմբաքանակ չեն կազմում
– հաշմանդամների համար նախատեսված հատուկ փոխադրամիջոցների.


8692afdab74651caceab9c1873dfbf2d

Եթե կենսաթոշակառուն ցանկանում է, որ իր փոխարեն կենսաթոշակը ստանա այլ անձ, ապա այդ գործողությունը կատարելու համար, նախևառաջ անհրաժեշտ է համապատասխան կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանում ներկայացնել նոտարի կողմից վավերացրած լիազորագիրը և լիազորագրով կենսաթոշակ վճարելու մասին դիմումը, որով անձը իր կենսաթոշակի գումարը ստանալու իրավունքը իրականացնելը լիազորում է այլ անձի:

Անհրաժեշտ է իմանալ, որ նշված կարգով այլ անձը կարող է կենսաթոշակառուի փոխարեն ստանալ նրան հասանելիք կենսաթոշակը լիազորագրի տրման պահին հաջորդող ամսվանից 1 տարվա ընթացքում:


Իրավաբանական ընկերություններ Հայաստանում

 Symbol of law and justice in the empty courtroom, law and justice concept.

Քրեական իրավունքն /qreakan iravunq/ իրավական /iravakan/ համակարգի հիմնական ճյուղերից է: Հետևաբար քրեական իրավունքին/qreakan iravunq/ հատուկ են ընդհանրապես իրավունքի/iravunq/ համակարգին բնորոշ հատկանիշները և սկզբունքները: Միևնույն ժամանակ քրեական իրավունքն/qreakan iravunq/ ունի իր առանձնահատկությունները, որոնցով տարբերվում է իրավունքի/iravunq/ մյուս ճյուղերից: Դրանք դրսևորվում են քրեական իրավունքի/qreakan iravunq/ բովանդակության կարգավորման առարկայի և մեթոդի, խնդիրների և գործառույթների մեջ:

Քրեական իրավունքի/qreakan iravunq/, որպես իրավունքի/iravunq/ ճյուղի, բովանդակությունը դրսևորվում է քրեաիրավական ճյուղերում: Քրեական իրավունք /qreakan iravunq/, որպես իրավունքի/iravunq/ ճյուղ, իրենից ներկայացնում է պետական իշխանության բարձրագույն մարմնի կողմից սահմանված իրավական/iravakan/ նորմերի համակցություն, որոնք որոշում են արարքների հանցավորությունն ու պատժելիությունը, քրեական պատասխանատվության հիմքը, պատիժների համակարգը, պատիժների նշանակման, ինչպես նաև քրեական պատասխանատվությունից և պատժից ազատելու կարգն ու պայմանները:

Քրեաիրավական կարգավորման առարկան այն հասարակական հարաբերություններն են, որոնք ծագում են հանցագործության փաստով: Կարգավորվելով քրեաիրավական նորմերով, այդ հասարակական հարաբերությունները ստանում են քրեաիրավական հարաբերությունների տեսք: Քրեաիրավական հարաբերությունները հանցագործության փաստով պետության և հանցանք կատարած անձի միջև ծագած հասարակական հարաբերություններն են: Այդ հարաբերությունների բովանդակությունն են կազմում դրանց կողմերի փոխադարձ իրավունքներն/iravunq/ ու պարտականությունները:

Քրեաիրավական հարաբերությունների կողմեր են հանդիսանում մի կողմից պետությունը, մյուս կողմից` հանցանք կատարած անձը:

Քրեաիրավական հարաբերությունները ծագելու պահից պետությունն իրավունք/iravunq/ է ստանում պատժելու հանցագործին, իսկ վերջինս պարտավորվում է կրելու օրենքով սահմանված պատիժը: Միևնույն ժամանակ, պետությունը պարտավորվում է հանցագործին պատժել միայն օրենքով սահմանված կարգով, իսկ հանցագործն իրավունք/iravunq/ է ստանում պահանջելու պետությունից, որպեսզի իրեն պատժեն միայն իր կատարած հանցանքի համար և միայն օրենքին համապատասխան:

Քրեական կարգավորման մեթոդն արտահայտվում է քրեական օրենքում նախատեսված ներգործության միջոցների կիրառման կամ դրանք կիրառելու սպառնալիքի, այսինքն` հանցանք կատարած անձին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու սպառնալիքի մեջ:

Քրեական պատասխանատվությունը փաստորեն հանդես է գալիս որպես քրեաիրավական հարաբերությունների կարգավորման յուրահատուկ մեթոդ, որի օգնությամբ ոչ միայն կարգավորվում են հանցագործության փաստով առաջացած հասարակական հարաբերությունները, այլև ապահովվում են հասարակական կարգ ու քաղաքացիների կարգապահ վարքագիծը:

Քրեական իրավունքի/qreakan iravunq/ խնդիրներն ամրագրված են քրեական օրենսգրքում: Քրեական իրավունքի/qreakan iravunq/ խնդիրներն են հանցավոր ոտնձգություններից պաշտպանել խաղաղությունը և մարդկության անվտանգությունը, մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները իրավաբանական անձանց իրավունքները/iravunq/, սեփականությունը, շրջակա միջավայրը, հասարակական կարգը և անվտանգությունը, սահմանադրական կարգը, ինչպես նաև կանխել հանցագործությունները: Լայն իմաստով քրեական իրավունքի/qreakan iravunq/ հիմնական խնդիրը քրեաիրավական միջոցներով հանցագործությունների դեմ պայքարն է:a1-law-3

Այս խնդիրների իրականացման համար ՀՀ քրեական օրենսգիրք-ն /HH qreakan orensgirq/ ամրագրում է քրեական պատասխանատվության հիմքն ու քրեական օրենսդրության սկզբունքները, որոշում, թե հանրության համար վտանգավոր որ արարքներն են համարվում հանցագործություններ, դրանք կատարելու համար սահմանում է պատժի տեսակներ և քրեաիրավական ներգործության այլ միջոցներ:  Քրեական իրավունքի/qreakan iravunq/ խնդիրների բնորոշումից բխում է, որ իրավունքի/iravunq/ հիմնական գործառույթը պաշտպանիչ գործառույթն է: Քրեական իրավունքը/qreakan iravunq/ կոչված է պաշտպանելու այն հասարակական հարաբերությունները որոնք կարգավորվում են  իրավունքի/iravunq/ այլ ճյուղերի կողմից: Օրինակ, գույքային հարաբերությունները կարգավորվում են ՀՀ սահմանադրությամբ, քաղաքացիական օրենսգրքով: Իհարկե,ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք-ն /HH qaxaqaciakan orensgirq/ էլ պարունակում է նորմեր, որոնց գուրծառույթը գույքային հարաբերությունների սեփականության պաշտպանությունն է: Բայց քրեական իրավունքը/qreakan iravunq/ պաշտպանում է սեփականությունն առավել վտանգավոր ոտնձգություններից /հանցագործություններից/:

Բացի այդ, քրեաիրավական պաշտպանության միջոցները, մասնավորապես, քրեական պատիժները, շատ ավելի խիստ են և այս տեսակետից կարող են ավելի արդյունավետ լինել:

Քրեական իրավունքի/qreakan iravunq/ հաջորդ կարևոր գործառույթը հանցագործությունների կանխումն է: Քրեական իրավունքն/qreakan iravunq/ իրականացնում է ընդհանուր և հատուկ կանխման գործառույթներ:

Ընդհանուր կանխման գործառույթը քրեական իրավունքն/qreakan iravunq/ իրականացնում է իր սարսափեցնող ազդեցության շնորհիվ: Չպետք է գերագնահատել քրեական իրավունքի/qreakan iravunq/ դերը հանցագործությունների դեմ պայքարի, հանցագործությունների կանխման գործում: Նախ հասարակության անդամների մեծ մասը հանցագործություն չի կատարում ոչ թե քրեական պատժի սպառնալիքներից վախենալով, այլ բարձր իրավագիտակցության շնորհիվ: Միևնույն ժամանակ, հասարակության շատ անկայուն անդամներ արհամարում են քրեական պատժի սպառնալիքը, համարում են այն հեռավոր, ոչ իրական երևույթ, որից իրենք իրենց կարծիքով, կարող են խուսափել: Իհարկե, այդպիսի մտածելակերպի համար կան օբյեկտիվ հիմքեր /շատ հանցագործություններ մնում են չբացահայտված, շատ դեպքերում հանցագործները բազմաբնույթ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառների ուժով կարողանում են խուսափել պատժից:

Բացի այդ հանցագործությունների պատճառները հասարակության մեջ առկա սոցիալական, տնտեսական, իրավական/iravakan/, գաղափարախոսական, մշակութային գործոններն են, հասարակությունում առկա հակասությունները: Քրեական իրավունքը/qreakan iravunq/, քրեական պատիժը, չեն կարող վերացնել այդ հակասությունները, դրանք միայն պայքարում են այդ հակասությունների արդյունք հանդիսացող հանցագործությունների դեմ: Ուստի, քանի դեռ այդ հակասությունները կան, միշտ էլ հանցագործություններ կկատարվեն:

Հատուկ կանխումը նշանակում է բացառել հանցանք կատարած անձի կողմից ապագայում նոր հանցանքի կատարումը: Հատուկ կանխման գործաոույթը քրեական իրավունքն/qreakan iravunq/ իրականացնում է հանցանք կատարած անձանց նկատմամբ քրեական պատիժ կամ քրեաիրավական ներգործության այլ միջոցներ կիրառելով: